Image

„Rezydencja LIVE - centrum opieki,
rehabilitacji i aktywizacji seniora”

Image

Tytuł:

„Rezydencja LIVE - centrum opieki,
rehabilitacji i aktywizacji seniora”

Krótki opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu byłą budowa i wyposażenie nowoczesnego obiektu przeznaczonego dla osób

starszych dotkniętych niepełnosprawnością lub chorobami charakterystycznymi dla okresu starzenia. Obiekt

służy całodobowej kompleksowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji i aktywizacji seniorów.

Głównymi założeniami przyświecającymi prowadzeniu działalności są:

-stworzenie w Rezydencji Live(RL)harmonijnej i domowej atmosfery

-aktywizacja psycho-fizyczna seniorów i niepełnosprawnych(rezydentów)

-socjalizacja

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

a także:

-opieka zdrowotna i rehabilitacyjna na wysokim poziomie.

Poniesione zostały koszty związane zarówno z jego wybudowaniem, wyposażeniem oraz zakupem

specjalistycznych sprzętów i urządzeń.

W ramach realizacji niniejszej inwestycji postawiono cel związany z realizacją zadań i inicjatyw kształtujących

warunki godnego, zdrowego i aktywnego starzenia się, zgodnych z przyjętą na lata 2014-2020 polityką senioralną

w Polsce.

Wartość ogółem:

7 351 230,00

Wkład UE:

1 050 000,00

Image